Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů:

SELECTION.design s.r.o.
se sídlem V Kolkovně 921/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo 05764556
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270356
email:
showroom@selectiondesign.cz

tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“), informuje o tom,

že zpracovává osobní údaje komitentů poskytnuté za účelem uzavření komisionářské smlouvy a jejího následného plnění.

Právní základ zpracování a účel zpracování

Právním základem zpracování je komisionářská smlouva uzavřená s komitentem, kdy poskytování osobních údajů vyplývá z komisionářské smlouvy uzavřené s komitentem. Účelem zpracování je plnění komisionářské smlouvy uzavřené s komitentem.

 

Osobní údaje komitenta, které správce zpracovává

·      Jméno a příjmení

·      Datum narození

·      Místo trvalého pobytu

·      Emailová adresa

·      Telefonní číslo

·      Číslo bankovního účtu

 

Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem-komisionářem, osobní údaje však jsou pro správce-komisionáře zpracovávány také těmito příjemci osobních údajů:

·      Orgány veřejné moci

·      Správce počítačové sítě

·      Daňový poradce a účetní

·      Další příjemci, u nichž je dán oprávněný zájem vyplývající z účelu zpracování

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné komisionářské smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a Nařízení GDPR.

Práva komitenta

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že komitent má právo od správce-komisionáře získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu, resp. doplnění

Právo na opravu znamená, že komitent má právo, aby správce-komisionář bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má komitent právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce-komisionáře zlikvidovat osobní údaje, které o komitentovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a komitent o to požádá.

Právo na omezení zpracování

Komitent má právo, aby správce-komisionář v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce-komisionáře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má komitent právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů dává komitentovi možnost získat osobní údaje, které správci-komisionáři poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Ostatní

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje komitenta jsou zpracovávány z důvodu plnění komisionářské smlouvy uzavřené s komitentem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude komitent jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem-komisionářem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

ORIGINÁLNÍ KOUSKY Ručíme za originalitu produktů.

MOŽNOST VYZKOUŠENÍZboží si můžete vyzkoušet v naší zkušebně.

SELECTION SERVIS Pro zboží k prodeji dojedeme až k vám domů.

Doprava zdarma Nakupte nad 5000 Kč a zboží vám dopravíme zdarma.

Moderní eshop od  Webmiumeshop