Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti SELECTION.design s.r.o.
se sídlem V Kolkovně 921/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo 05764556
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270356

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese selectiondesign.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti SELECTION.design s.r.o., se sídlem V Kolkovně 921/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 05764556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 270356 (dále jen „prodávající“) poskytuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranými mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.selectiondesign.cz.

1.2. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při uplatňování reklamace se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a tímto reklamačním řádem. Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,

e)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.3. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, či v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou.

3. ZÁRUKA JAKOST

3. 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupující není oprávněn práva z vady uplatnit:

a)     u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)     na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)     u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d)     vyplývá-li to z povahy věci.

3.2. Naprostá většina zboží nabízeného v e-shopu je použitá. Zboží označené v nabídce e-shopu slovy jako „nové“ se považuje za zboží použité, byť je ve vynikajícím stavu - téměř nenošené. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění u již použitého spotřebního zboží je v souladu s § 2168 občanského zákoníku zkrácena na dvanáct (12) měsíců od převzetí zboží.

4. PODMÍNKY A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

4.1. Kupující může uplatnit reklamaci v obchodě SELECTION.design s.r.o. na adrese V Kolkovně 921/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to osobně nebo formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo formou emailu doručeného na adresu showroom@selectiondesign.cz. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nákupním dokladem.

4.2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po vyskytnutí vady.

4.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude čisté a nebude splňovat obecné hygienické zásady.

4.4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 3.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

5.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

5.3. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.

5.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud prodávající kupujícího před převzetím zboží upozornil, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

5.6. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5.7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Kolkovně 3, Praha 1, PSC 110 00, adresa elektronické pošty showroom@selectiondesign.cz, telefon 602 625 551 nebo 775 220 474.

6.2. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

 

 

 

 

ORIGINÁLNÍ KOUSKY Ručíme za originalitu produktů.

MOŽNOST VYZKOUŠENÍZboží si můžete vyzkoušet v naší zkušebně.

SELECTION SERVIS Pro zboží k prodeji dojedeme až k vám domů.

Doprava zdarma Nakupte nad 5000 Kč a zboží vám dopravíme zdarma.

Moderní eshop od  Webmiumeshop